Logo

Ուրախ ֆերմեր

Ֆիզիկական անձինք կամ անհատ ձեռնարկատերեր, ովքեր ներգրավված են գործունեության նշված ոլորտներից առնվազն մեկում՝

 • Մշակաբույսերի աճեցում (ներառյալ` բազմամյա և ոչ բազմամյա մշակաբույսեր և այգեգործություն),
 • սերմերի և բույսերի բազմացում,
 • մինչ բերքահավաքը մշակաբույսերի պարարտացում, պատվաստում և այլն,
 • բերքահավաքից հետո գործունեություն (կարգի բերում, մանրէազերծում, փխրեցում և այլն),
 • անասնաբուծություն (խոշոր եղջերավոր անասուններ, ոչխար, խոզ, հավ և այլն),
 • անասնաբուծությանն օժանդակող գործողություններ (անասնաբուժություն, պատվաստում, արհեստական սերմնավորում, խուզում և այլն),
 • ձկնաբուծություն և այլ ջրային կուլտուրա
 • մսի պահպանում և վերամշակում (տեղական արտադրության հումքից),
 • ձկան, խեցգետնի և մոլյուսկների պահպանում և վերամշակում (տեղական արտադրության),
 • մրգերի և բանջարեղենի պահպանում և վերամշակում (տեղական արտադրության),
 • բուսական, կենդանական յուղերի և ճարպերի արտադրություն (տեղական արտադրության հումքից),
 • կաթնամթերքի արտադրություն, ներառյալ` պանիր և պաղպաղակ (տեղական արտադրության հումքից),
 • հացահատիկի և օսլա պարունակող մթերքների արտադրություն (տեղական արտադրության հումքից),
 • կենդանակերի արտադրություն (հիմնականում տեղական արտադրության),
 • պեստիցիդների, հերբիցիդների և միջատասպան միջոցների արտադրություն,
 • պարարտանյութերի արտադրություն,
 • գյուղտեխնիկայի վաճառք և վարձակալություն (օրինակ` տրակտոր, կոմբայն և այլն) և գյուղատնտեսական կապիտալ ներդրումներ (օրինակ` ոռոգման համակարգ),
 • գյուղտեխնիկայի պահեստամասերի վաճառք և գյուղատնտեսական կապիտալ ներդրումներ,
 • գյուղտեխնիկայի վերանորոգում և գյուղատնտեսական կապիտալ ներդրումներ,
 • գյուղատնտեսության հետ կապված շինությունների և պահեստների կառուցում, ներառյալ` դրանցում տեղակայված տեխնիկան:

 

 

ժամանակահատվածը – 12 ամիս (1 ամբողջական սեզոն)

 • Գյուղ. ներդրանքի գնումը մատակարարի խանութներից, ներառյալ՝
  • Բույսերի պաշտպանության համար նախատեսված ապրանքներ
  • Պարարտանյութեր և համարժեք կենսաբանական նյութեր
  • Սերմեր
  • Ընտանի կենդանիներ և կենդանիների կեր
  • Գյուղատնտեսական փոքր սարքավորումներ և մեքենաներ

  Կաթիլային ոռոգման համակարգեր, ջերմոցներ և այլ գյուղատնտեսական կառույցներ

  • Գյուղատնտեսությանն առնչվող այլ հարմարություններ

  Նախագծում և այլ գյուղատնտեսական ծառայություններ

 

 • Նվազագույնը 50,000 ՀՀ դրամ` յուրաքանչյուր հաճախորդի համար
 • Առավելագույնը 1,500,000 ՀՀ դրամ` յուրաքանչյուր հաճախորդի համար
 • Յուրաքանչյուր հաճախորդի համար 2 զուգահեռ վարկ կարող է տրամադրվել առավելագույնը 1,500,000 ՀՀ դրամի չափով
 • Եթե հաճախորդը դիմում է ավելի մեծ չափով վարկի համար, վարկը կարող է տրամադրվել միևնույն պայմաններով (տոկոսադրույք, վճարներ, վարկի մարում), սակայնկիրառելով վարկավորման ստանդարտ գործընթաց, այն է այց վարկառուի տնտեսություն՝ անհրաժեշտ ֆինանսական վերլուծության և գրավի պայմանների ուսումնասիրության նպատակով

 

Տարեկան տոկոսադրույքը
0 – 6 %(0%- մինչև 6 ամիս վարկերի համար, և +1% վարկի մարման 7-րդ ամսից սկսած յուրաքանչյուր ամսվա համար): Եթե որևէ հիմնավոր պատճառով վարկը չի հաստատվել կամ ֆինանսավորվել Գերմանահայկական Հիմնադրամի կողմից, կամ վարկավորման ժամանակահատվածում հեռացվել է KfW/GAF պորտֆոլիոյից, տոկոսագումարը համապատասխանաբար կաճի՝ հասնելով այն տոկոսագումարին, որը վճարվում է միևնույն ժամանակահատվածում սեփական ռեսուրսներից:

Վճարման գումարը
1-2 %(1%- մինչև 6 ամիս վարկերի համար, 2% 7 և ավելի ամիսների համար; գանձվում է վարկի ստացման պահին

Արտոնյալ ժամանակահատվածի վճարը
0,5 %արտոնյալ ժամանակահատվածիյուրաքանչյուր ամսվա համար (գանձվում է վարկի ստացման պահին)

 

Վարկի ժամկետները
3-12 ամիս

Արտոնյալ ժամանակահատված
0-6 ամիս՝ վարկի մարման ժամկետից առնվազն 2 ամիս քիչ

Վարկի ձևը
Ժամկետային վարկ

Վճարում
Վարկը վճարվում է ուղիղ փոխանցմամբ մատակարարի հաշվին՝ ապրանքների երկկողմ ընդունման-հանձնման ակտի հիման վրա

Այլ վճարներ

Վարկի տրամադրման միջնորդավճար՝ 1-2%(1% մինչև 6 ամիս վարկերի համար և 2%՝ 7 և ավելի ամիսների համար ) – 0.5% (արտոնյալ ժամանակահատվածի յուրաքանչյուր ամսվա համար, որը 0-6 ամսով վարկերի դեպքում չպետք է լինի 4 ամսից ավել)

Վարկի ապահովություն
Չի պահանջվում մինչև 500,000 ՀՀ դրամ վարկերի դեպքում
500,001 – 1,000,000 ՀՀ դրամի համար պահանջվում է 1 երաշխավոր
1,000,001 – 1,500,000 ՀՀ դրամի համար պահանջվում է 2 երաշխավոր
Ստանդարտ լրացուցիչ պահանջներ 1,500,000 ՀՀ դրամից ավել վարկերի դեպքում

Վաղաժամ մարման տույժը
Չի կիրառվում

Ժամկետանցի տույժերը

 • Վարկի տոկոսների և/կամ մայր գումարի մարումները ուշացնելու դեպքում սահմանվում է տուգանք ժամկետանց գումարի ուշացված յուրաքանչյուր օրվա համար 0.1%-ի չափով:

Վարկ ստանալու համար ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը`

 • անձնագիր կամ նույնականացման քարտ
 • Սեփականության վկայական կամ ընտանիքի անդամների և գյուղատնտեսական գույքի (հողակտոր, ընտանի կենդանիներ և այլն) մասին հաստատող փաստաթուղթ/ սեփականության կամ վարձակալման հիմունքով
 • Գույքը հաստատող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում)
 • Հավելյալ եկամուտը հաստատող փաստաթուղթ (ըստ ցանկության)
 • Մատակարարի և վարկառուի կողմից ստորագրված ապրանքների ընդունման-հանձնման ակտ