Logo

Ուրախ ֆերմեր

Ֆիզիկական անձինք կամ անհատ ձեռնարկատերեր, ովքեր ներգրավված են գործունեության նշված ոլորտներից առնվազն մեկում՝

 • Մշակաբույսերի աճեցում (ներառյալ` բազմամյա և ոչ բազմամյա մշակաբույսեր և այգեգործություն),
 • սերմերի և բույսերի բազմացում,
 • մինչ բերքահավաքը մշակաբույսերի պարարտացում, պատվաստում և այլն,
 • բերքահավաքից հետո գործունեություն (կարգի բերում, մանրէազերծում, փխրեցում և այլն),
 • անասնաբուծություն (խոշոր եղջերավոր անասուններ, ոչխար, խոզ, հավ և այլն),
 • անասնաբուծությանն օժանդակող գործողություններ (անասնաբուժություն, պատվաստում, արհեստական սերմնավորում, խուզում և այլն),
 • ձկնաբուծություն և այլ ջրային կուլտուրա
 • մսի պահպանում և վերամշակում (տեղական արտադրության հումքից),
 • ձկան, խեցգետնի և մոլյուսկների պահպանում և վերամշակում (տեղական արտադրության),
 • մրգերի և բանջարեղենի պահպանում և վերամշակում (տեղական արտադրության),
 • բուսական, կենդանական յուղերի և ճարպերի արտադրություն (տեղական արտադրության հումքից),
 • կաթնամթերքի արտադրություն, ներառյալ` պանիր և պաղպաղակ (տեղական արտադրության հումքից),
 • հացահատիկի և օսլա պարունակող մթերքների արտադրություն (տեղական արտադրության հումքից),
 • կենդանակերի արտադրություն (հիմնականում տեղական արտադրության),
 • պեստիցիդների, հերբիցիդների և միջատասպան միջոցների արտադրություն,
 • պարարտանյութերի արտադրություն,
 • գյուղտեխնիկայի վաճառք և վարձակալություն (օրինակ` տրակտոր, կոմբայն և այլն) և գյուղատնտեսական կապիտալ ներդրումներ (օրինակ` ոռոգման համակարգ),
 • գյուղտեխնիկայի պահեստամասերի վաճառք և գյուղատնտեսական կապիտալ ներդրումներ,
 • գյուղտեխնիկայի վերանորոգում և գյուղատնտեսական կապիտալ ներդրումներ,
 • գյուղատնտեսության հետ կապված շինությունների և պահեստների կառուցում, ներառյալ` դրանցում տեղակայված տեխնիկան:
 • Գյուղ. ներդրանքի գնումը մատակարարի խանութներից, ներառյալ՝
  • Բույսերի պաշտպանության համար նախատեսված ապրանքներ
  • Պարարտանյութեր և համարժեք կենսաբանական նյութեր
  • Սերմեր
  • Ընտանի կենդանիներ և կենդանիների կեր
  • Գյուղատնտեսական փոքր սարքավորումներ և մեքենաներ

  Կաթիլային ոռոգման համակարգեր, ջերմոցներ և այլ գյուղատնտեսական կառույցներ

  • Գյուղատնտեսությանն առնչվող այլ հարմարություններ

  Նախագծում և այլ գյուղատնտեսական ծառայություններ

 • Նվազագույնը 50,000 ՀՀ դրամ` յուրաքանչյուր հաճախորդի համար
 • Առավելագույնը 1,500,000 ՀՀ դրամ` յուրաքանչյուր հաճախորդի համար
 • Յուրաքանչյուր հաճախորդի համար 2 զուգահեռ վարկ կարող է տրամադրվել առավելագույնը 1,500,000 ՀՀ դրամի չափով

  Եթե հաճախորդը դիմում է ավելի մեծ չափով վարկի համար, վարկը կարող է տրամադրվել միևնույն պայմաններով
  (տոկոսադրույք, վճարներ, վարկի մարում), սակայն կիրառելով վարկավորման ստանդարտ գործընթաց, այն է այց վարկառուի տնտեսություն՝ անհրաժեշտ ֆինանսական վերլուծության և գրավի պայմանների ուսումնասիրության նպատակով:Վարկերի տոկոսադրույքի հաշվարկը
  Տոկոսագումարների հաշվարկը կատարվում է ամենօրյա՝ հաշվարկային տարին ընունելով 365 օր, վարկի մայր գումարի փաստացի մնացորդի նկատմամբ:
  Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի չափը կախված է վարկի պայմաններից (գումար, ժամկետ, վարկի մարմանն ուղված վճարների գումար և մարումների քանակ):
  Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`
  որտեղ`
  A վարկի գումարը (վարկատուի կողմից վարկառուին տրամադրված վարկի սկզբնական գումարը)
  n վարկի մարմանն ուղղված վճարի թիվը
  N վարկի մարմանն ուղղված վերջին վճարի թիվը
  Kn վարկի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի գումարը
  Dn վարկի տրամադրման օրից մինչև վարկի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի կատարման օրն ընկած ժամանակահատվածը` արտահայտված օրերի թվով
  i տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը, որը կարող է հաշվարկվել, եթե հավասարման մյուս տվյալները հայտնի են վարկավորման պայմանագրից կամ այլ կերպ:Վարկի տոկոսագումարների հաշվարկի օրինակ
  Վարկի գումար` 300,000.00 ՀՀ դրամ
  Տարեկան անվանական տոկոսադրույք` 6%
  Վարկի ժամկետ`12 ամիս (364 օր)
  Վարկի տրամադրման միանվագ գումար` վարկի գումարի 2%-ի չափով
  Մարումներ`ամսական հավասարաչափ
  Արտոնյալ ժամանակաշրջան`չկա
  Վարկի տրամադրման օր`20 հուլիսի 2017թ.
  Վարկի մարման առաջին օր`21 օգոստոսի 2017թ.
  Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք` 10.2494%Մարումների հաճախականությունը
  Մայր գումարի մարումները ամենամսյա կամ դադարի ամիսներով՝ վարկառուի ընտրությամբ: Առավելագույն դադարի տևողությունը վարկի ժամկետից 2 ամսով պակաս:
  Տոկոսագումարի մարումներն ամենամսյա՝ բացառությամբ 0 տոկոսադրույքով հաշվարկվող ամիսների:Վարկի տրամադրման եղանակները
  Վարկը տրամադրվում է անկանխիկ (գումարը փոխանցվում է «ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ գործընկեր կազմակերպության հաշվեհամարին՝ որպես հաճախորդի կողմից ձեռքբերվող ապրանքի և/կամ ծառայության վճար):

  Վարկի հաստատման և տրամադրման ժամկետները և գործոնները
  Վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշումները կայացվում են և տեղեկացվում են հաճախորդին մեկ օրվա ընթացքում:
  Ընկերության կողմից հաճախորդին վարկի տրամադրման/մերժման որոշման հիմնական գործոնը հաճախորդի վարկային պատմությունն է:

  Տույժեր
  Վարկառուի կողմից մարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում պարտավորությունները չկատարելու դեպքում Վարկառուն պարտավորվում է Վարկատուին վճարել տուժանք՝ յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար ժամկետանց (չվճարված) վարկի գումարի նկատմամբ 0.1 տոկոսի չափով:

  ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

  • Ձեր գույքը (տուն, մեքենան և այլն) կարող է օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել, եթե Դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր վարկի տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումներ:
  • Ձեր կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամկետին չվճարելու դեպքում Ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում

Վարկ ստանալու համար ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը`

Յուրաքանչյուր վարկառուի համար վարկի գումարը սահմանվում է ելնելով ձեռքբերման ենթակա ապրանքների (մատուցման ենթակա ծառայությունների) նախահաշվից, որը դուրս է գրվում հայտատուի անունով Մատակարարի կողմից՝ գյուղատնտեսական նշանակության ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման համար: Բացի Մատակարարից ստացված նախահաշվից, վարկառուն նաև պետք է ներկայացնի.

 • անձը հաստատող փաստաթուղթ՝ համաձայն ՀՀ իրավական ակտերով սահմանված կարգի,
 • փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են վարկառուի կողմից գյուղատնտեսական նպատակներով հողօգտագործումը (հողի հանդեպ իրավունքը հաստատող փաստաթղթեր կամ սեփականություն հանդիսացող կամ վարձակալված հողամասի առկայության վերաբերյալ տեղեկանք՝ տրված իրավասու պետական կամ տեղական մարմինների կողմից, կամ հողի վարձակալության պայմանագիր), անասունների պահման (անասնապահության) համար շինությունների փաստաթղթեր (առկայության դեպքում),
 • վարկառուի լրացուցիչ եկամտի աղբյուրների և/կամ ակտիվների առկայությունը փաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում):

Վարկի երաշխավորը պետք է ներկայացնի.

 • անձը հաստատող փաստաթուղթ՝ համաձայն ՀՀ իրավական ակտերով սահմանված կարգի,
 • ակտիվների առկայությունը փաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում):