Logo

JMF Loan

 • Consumer cooperatives operating in the Republic of Armenia with 1 or more years of farmers’ membership, who:
 • are engaged in farming or entrepreneurship and have work experience in the industry
 • are guaranteed by the General Meeting of a cooperative
 • own property and/or movable or immovable property under their joint ownership, and/or own fixed assets
 • are not engaged in unlicensed activities or in other activities prohibited by laws
Organization of current farming operations (financing of circulating capital)
 • Loan amount: AMD 100,000-1,000,000
 • Term: up to 12 months
 • Annual interest rate: 10%
 • Loan interest amount is calculated on outstanding loan balance;
 • Up to 8 months grace period for principle and interest
 • A group comprising of 3-5 members is formed
 • Group members shall be members of the cooperative approved by the Jinishian Memorial Foundation
 • Group members cannot be members of the same household
 • Loan security:  joint and several guarantee of group members
 • Loan is provided noncash or in cashier’s check
 • Loan may be repaid early, yet, where loan is repaid early – within six months after the date of loan provision – the borrow shall pay a penalty equal to 2 percent of the early repaid amount
 • Client’s creditability assessment and credit history are factors considered in making a decision on satisfaction/rejection of loan application.
 • Loan may be repaid early, yet, where loan is repaid early – within six months after the date of loan provision – the borrow shall pay a penalty equal to 2 percent of the early repaid amount
 • Client’s creditability assessment and credit history are factors considered in making a decision on satisfaction/rejection of loan application
 • In instances where the borrower fails to repay the loan principle and interests in due time, information about the client will be recorded in the Credit Registry
 • In case the borrower fails to fulfill its obligations, both the particular borrower and other members of the group shall bear liability at the expense of their property and/or other funds.

Calculation of loan interest rate

Loan interests are calculated on the actual loan balance, considering 365 days in the year. The nominal interest rate of the loan remains unchanged during the entire effective period of the loan.

If the two-fold of the banking rate (settlement banking interest rated established by the CBA) is less than the interest rate defined by the Company, the two-fold banking rate shall be defined as a maximum interest rate.

Example of calculation of loan interest amounts

Simple example of calculation of a loan interest rate: (Loan amount* interest rate)/ number of months (or days)

Thus, when providing a loan of AMD 500,000, at 13% annual interest rate and 12 months of repayment period, the average monthly interest due to payment shall be AMD 500,000*0.13/12= AMD 5417.  It should be mentioned that the actual amount of monthly interests would depend on the loan repayment schedule, yet not exceed the average amount specified above.

Other fees

 • Lump-sum fee is not charged for provision of loan

Penalties

 • In case of delays of loan interests and/or principle payment, a fine is imposed  at the rate of 0.1% on overdue amount  (overdue loan amount and overdue interest amount), for each day of delay
 • At 1% of the amount repaid during no later that six months since the date of signing of the loan agreement.

Deadlines for the loan approval and provision

The approval for the loan application, and provision of the relevant information to the applicant as well as the loan provision to the borrower is handled maximum within 10 days.

  • YOU HAVE THE RIGHT TO COMMUNICATE WITH THE FINANCIAL COMPANY WHICHEVER WAY YOU PREFER: THROUGH POSTAL COMMUNICATION OR EMAIL. THE ELECTRONIC SUBMISSION OF THE INFORMATION IS THE MOST CONVENIENT OPTION. IT IS AVAILABLE 27/7, IT EXCLUDES THE RISKS OF LOSING PAPER_BASED INFORMATION AND ENSURES CONFIDENTIALITY.
  • THE COMPANY CAN REQUIRE ADDITIONAL DOCUMENTS OR OTHER INFORMATION FROM THE CUSTOMER BASED ON THE “KNOW YOUR CUSTOMER” PRINCIPLE, DEFINED BY THE RA LAW “ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING”.
  • www.fininfo.am , “ATTENTION: “YOUR FINANCIAL INFORMATION DIRECTORY” IS AND ELECTRONIC SYSTEM, WHICH MAKES IT EASIER TO SEARCH FOR AND COMPARE SERVICES FOR PHYSICAL ENTITIES AND FACILITATES THE CHOICE OF THE MOST EFFICIENT OPTION FOR YOU”.
  • LOAN INTEREST RATES ARE BEING CALCULATED BASED ON THE NOMINAL INTEREST RATE. THE ANNUAL REAL INTEREST RATE SHOWS HOW MUCH WILL THE LOAN COST FOR YOU IF YOU COVER THE INTEREST RATES AND ALL THE OBLIGATORY FEES RELATING TO THE LOAN PROVISION AND SERVICE IN A TIMELY MANNER AND BY THE AMOUNT DEFINED.
  • IN CASE OF FAILURE TO FULFILL YOUR OBLIGATIONS FULLY OR PARTIALLY, THE CREDITOR SENDS THE DATA TO THE CREDIT REGISTRY AFTER 3 WORKING DAYS, WHERE YOUR CREDIT HISTORY IS FORMED. YOU HAVE THE RIGHT TO GET YOUR CREDIT HISTORY FROM THE CREDIT REGISTRY FREE OF CHARGE ONCE A YEAR.ATTENTION: NEGATIVE CREDIT HISTORY MAY AFFECT YOUR FUTURE ATTEMPTS TO GET A LOAN!
  • IN THE EVENT OF FAILURE TO FULFILL OR IMPROPER FULFILLMENT OF OBLIGATIONS, ASSUMED BY THE BORROWER, THE COMPANY TAKES RELEVANT MEASURES TO CONFISCATE AND REALIZE THE COLLATERAL IN THE MANNER STIPULATED BY THE RA LEGISLATION. IF THE AMOUNT COLLECTED FROM THE REALIZATION OF THE PLEDGED PROPERTY IS INSUFFICIENT TO COVER THE COMPANY’S CLAIMS, THE COMPANY SHALL BE ENTITLED TO COMPENSATION FROM OTHER PROPERTY AND/OR FUNDS OF THE BORROWER.

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՆԵՐ ՀԱՄԱՐ

  • ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՆ ԻՆՔՆ Է ԿՐՈՒՄ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՅՍԻՆՔՆ, ԵՐԲ ՎԱՐԿԱՌՈՒՆ ՉԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄ ԿԱՄ ԹԵՐԻ Է ԿԱՏԱՐՈՒՄ ԻՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՊԱ ԴՈՒՔ ԵՔ ՎՃԱՐԵԼՈՒ ԻՐ ՓՈԽՈՐԵՆ, ՎԱՏԱՆԱԼՈՒ Է
   ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ԶՐԿՎԵՔ ՁԵՐ ՍԵՓԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻՑ:
  • ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼՈՒ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ, ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԵՒ ՄԱՐՄԱՆ ԳՐԱՖԻԿԻ ՕՐԻՆԱԿ:
  • ՀԱՂՈՐԴԱԿՎՈՒՄԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼՈՒ Է ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԸՆՏՐՎԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ:
  • 7 ՕՐ ԱՌԱՋ ԾԱՆՈՒՑՎԵԼՈՒ ԵՔ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ:
  • ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՄԱՆ ՈՒՇԱՑՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՄԵՆԱՈՒՇԸ ՄԵԿ ՕՐ ՀԵՏՈ, ՁԵԶ ՏԵՂԵԿԱՑՆԵԼՈՒ ԵՆ ԱՅԴ ՄԱՍԻՆ:

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԻ

 • ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿ ՎԱՐԿԱՏՈՒԻՑ ՊԱՀԱՆՋԵԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԿԻ ՄՆԱՑՈՐԴԻ ՉԱՓԻ ՄԱՍԻՆ:
 • ՎԱՐԿԱՌՈՒԻՑ ՀԵՏ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՐԿԻ ՀԱՄԱՐ ՎՃԱՐՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՒ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՓՈԽԱՐԵՆ ԿՐԱԾ ԱՅԼ ՎՆԱՍՆԵՐԸ:

 

[/tab]
Documents required for loan provision: 

 • Group loan application
 • Loan application
 • ID document
 • Information about incomes (income from agricultural activity and other incomes)
 • Copies of ownership certificates of immovable and/or movable property owned by the borrower.