Logo

Agrocredit For Cooperatives

Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող Կոոպերատիվ գյուղացիական տնտեսությունները։Ստարտափ ներդրումային նախագծեր իրականացնող գյուղացիական տնտեսությունները՝ 50% սեփական ներդրման պայմանով։
Գյուղատնտեսության ոլորտում կապիտալ ներդրումների նպատակով․

 • գյուղտեխնիկայի, գործիքների, սարքավորումների ձեռքբերում, վերանորոգում, արդիականացում,
 • կենդանիների, տնկիների ձեռքբերում,
 • բիզնես տարածքի ձեռքբերում, կապիտալ շինարարություն,
 • արտադրական գործընթացի կազմակերպում։

Գյուղատնտեսական գործունեության համար անհրաժեշտ ընթացիկ նեդրումների նպատակով․

 • hումքի մթերում
 • գուղմթերքի շուկայահանման ֆինանսավորում
 • այլ գործառնական ծախսեր

Իրավաբանական անձինք

 • կանոնադրություն,
 • ՀՀ ԱՆ պետական ռեգիստրից Էլեկտրոնային քաղվածք
 • բաժնետեր/երի վերաբերյալ տեղեկատվություն
 • ղեկավարի անձը հաստատող փաստաթղթեր
 • իրավասու մարմնի որոշում ֆինանսավորման վերաբերյալ
 • տեղեկանք հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ
 • հարկային հաշվետվություններ
 • տնտեսական գործունեության հետ առնչություն ունեցող գույքերի (հող, շինություն, պահեստ, գյուղտեխնիկա, տրանսպորտային միջոց, սարքավորում) սեփականության իրավունքի վկայականները կամ վարձակալության պայմանագրերը
 • այլ փաստաթղթեր՝ ըստ անհրաժեշտության

Գրավադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը

 • գույքի սեփականության իրավունքի վկայական
 • գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք
 • գույքի սեփականատիրոջ անձը հաստատող փաստաթղթեր / իրավաբանական անձի դեպքում՝ Էլեկտրոնային քաղվածք ՀՀ ԱՆ պետական ռեգիստրից և գրավադրման վերաբերյալ իրավասու մարմնի որոշում
 • գույքի ձեռքբերման հիմքեր

 

Վարկավորման պայմանները

Արժույթ ՀՀ դրամ
Գումար 300,000 – 50,000,000
Ժամկետ 3– 60 ամիս
Տարեկան տոկոսադրույք 9,5 % – 13%
Փաստացի տոկոսադրույք 9,92 % – 18,80 %
Տրամադրման միջնորդավճար
Վարկի մարում Վարկի մարումներն իրականացվում են ճկուն ժամանակացույցով, սակայն  ոչ պակաս, քան տարեկան 2 անգամ
Մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամկետ
12 ամիս
Ապահովություն Գրավ և/կամ երաշխավորություն
Տուժանք Ժամկետանց գումարի ուշացված յուրաքանչյուր օրվա համար 0,1%
Վաղաժամկետ մարման տուժանք
 1. Գյուղատնտեսական վարկերի տոկոսագումարը սուբսիդավորվում է ամբողջությամբ ՀՀ Կառավարության գյուղատնտեսական ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրերին համապատասխանելու դեպքում՝ ՀՀ Կառավարության 2020թ-ի մարտի 26-ի N 356-Լ և 2019թ-ի մարտի 7-ի 184-Լ որոշումներով` https://mineconomy.am/page/1338։
 2. Տոկոսագումարի սուբսիդավորումը կարող է դադարել ՀՀ Կառավարության գյուղատնտեսական ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրերով նախատեսված պահանջների դեպքում՝ ՀՀ Կառավարության 2019թ․-ի մարտի 7-ի 184-Լ որոշման IV գլխի 16-րդ կետի պահանջներին համապատասխան https://mineconomy.am/page/1338։
 3. ՀՀ Կառավարության 2020թ․-ի մարտի 26-ի N 356-Լ որոշմամբ հաստատված «Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման երկրորդ միջոցառման» շրջանակներում մինչև 2020թ․-ի դեկտեմբերի 31-ը գյուղատնտեսական ոլորտին տրամադրվող վարկերը շահառուներին հասանելի կլինեն 0% տոկոսադրույքով, 3-15 մլն ՀՀ դրամ, ոչխարաբուծության և այծաբուծության զարգացման ու ավանդական այգու հիմնման համար կտրամադրվի 3-30 մլն ՀՀ դրամ, տավարաբուծության զարգացման համար` 3-50 մլն ՀՀ դրամ գումարի սահմաններում։ Վարկերը կտրամադրվեն մինչև 5 տարի մարման ժամկետով, ավանդական այգու հիմնման նպատակով տրամադրվող վարկերի դեպքում՝ մինչև 7 տարի մարման ժամկետով, խոզաբուծության և թռչնաբուծության զարգացման համար տրամադրվող վարկերի դեպքում՝ մինչև 3 տարի մարման ժամկետով։ Մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամկետը սահմանվում է մինչև 1 տարի, բացառությամբ ավանդական այգու հիմնման նպատակով տրամադրվող վարկերի, որոնց համար սահմանվում է առավելագույնը 4 տարի արտոնյալ ժամկետ։
 4. Մեկ ձեռնարկությանը միաժամանակ կարող է տրամադրվել համաֆինանսավորման, վերաֆինանսավորման կամ սուբսիդավորման ծրագրերից որևիցէ մեկով նախատեսված աջակցությունը։
 5. Սուբսիդավորվող վարկերի տրամադրման հայտի ընդունման, քննարկման և վարկի տրամադրման նախապայման է համարվում ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից տնտեսավարողներին տրամադրված հավաստագիրը։

Գույքի գրավադրման ժամանակ առաջացող հավելյալվճարներ

Անշարժ գույքի համար միասնական տեղեկանքի տրամադրում մինչև 10,000 ՀՀ դրամ
Գրավի պայմանագրի նոտարական վավերացում մինչև 25,000 ՀՀ դրամ
Անշարժ գույքի գրավի նկատմամբ գրավի իրավունքի պետական գրանցում մինչև 30,000 ՀՀ դրամ
Տրանսպորտային միջոցի նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք 3,000 ՀՀ դրամ
Տրանսպորտային միջոցների գրավի իրավունքի պետական գրանցում 3,000 ՀՀ դրամ
Գյուղատնտեսական տեխնիկայի նկատմամբ գրավի իրավունքի պետական գրանցում 2,000 ՀՀ դրամ

 

Տոկոսադրույքի հաշվարկը

Վարկի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է վարկի փաստացի մնացորդի նկատմամբ օրական կտրվածքով` տարին ընդունելով 365 օր: Վարկի անվանական տոկոսադրույքը մնում է անփոփոխ վարկի ողջ գործունեության ընթացքում: Եթե բանկային տոկոսի (ՀՀ ԿԲ-ի կողմից հաշվարկային բանկային տոկոսադրույք) կրկնակին ավելի պակաս է, քան սահմանված տոկոսադրույքը, ապա առավելագույն տոկոսադրույքը սահմանվում է բանկային տոկոսի կրկնակի տոկոսը:

Տոկոսագումարի հաշվարկը

Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա՝ վարկի մնացորդից։

Վարկի տոկոսագումարը հաշվարկվում է՝ Վարկի գումար * տոկոսադրույք / ամիսների քանակ (կամ օրերի քանակ)։

Օրինակ` 1,000,000 ՀՀ դրամ 12% տարեկան տոկոսադրույքով և 12 ամիս մարման ժամկետով վարկի դեպքում ամսական տոկոսագումարի միջին վճարման չափը կկազմի` 1,000,000*0.12/12=10,000 ՀՀ դրամ:

Ամսական տոկոսագումարի փաստացի չափը կախված է վարկի մարման ժամանակացույցից, բայց չի կարող գերազանցել վերը ներկայացված միջին չափը:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը հաճախորդի համար վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներւմ և չափերով կատարելու դեպքում։

Հաշվարկը կատարվում է հետևյալ բանաձևի հիման վրա

 

 

 

որտեղ`

A – վարկի սկզբնական գումարը

n – վարկի մարմանն ուղղված վճարի հերթական համարը

N – վարկի մարմանն ուղղված վերջին վճարի հերթական համարը

Kn – վարկի մարմանն ուղղված n րդ վճարի գումարը

Dn – վարկի տրամադրման օրից մինչև մարմանն ուղղված n րդ վճարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ օրերով

i – տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը

Վարկառուի համար

 • Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով։ Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է՝ հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիությունը։
 • «ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ և ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով «ՃԱՆԱՉԻՐ ՔՈ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻՆ» սկզբունքի հիման վրա սպառողից կարող է պահանջվել ներկայացնելու լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկատվություն։
 • ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման, համեմատման և ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրության նպատակով կարող եք այցելել «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» էլեկտրոնային հարթակը՝ www.fininfo.am հասցեով։
 • Ձեր կողմից պարտավորությունը չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում վարկատուն 3 աշխատանքային օր հետո այդ տվյալները ուղարկում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է ձեր վարկային պատմությունը։ Դուք իրավունք ունեք վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել Ձեր վարկային պատմությունը։
 • ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել ապագայում վարկ ստանալուն։
 • Ձեր կողմից ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում «ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» ՈՒՎԿ» ՓԲԸ-ն կձեռնարկի գույքի բռնագանձման և իրացման ուղղությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված միջոցառումներ։ Եթե գրավադրված գույքի իրացումից ստացված գումարը չի բավարարում ընկերության պահանջները, ապա վերջինս իրավունք ունի հատուցում ստանալ Ձեր այլ գույքից և/կամ այլ միջոցներից։
 • Վարկառուն պիտի գործի իր անունից և իր օգտին, արգելվում է վարկ վերցնել հօգուտ երրորդ անձի:

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՆԵՐ ՀԱՄԱՐ

 • Դուք կրում եք վարկի մարման պատասխանատվությունը, այսինքն Վարկառուի կողմից իր պարտավորությունները չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում, Դուք եք վճարելու նրա փոխարեն, վատանալու է Ձեր վարկային պատմությունը և հնարավոր է զրկվեք Ձեր սեփական գույքից։
 • Ձեզ տրամադրվելու է երաշխավորության պայմանագրի, վարկային պայմանագրի և մարման ժամանակացույցի օրինակը։
 • Հաղորդակցումն իրականացվելու է Ձեր նախընտրած եղանակով։
 • Պայմանագրի պայմանների փոփոխության դեպքում յոթ օր առաջ Դուք ծանուցվելու եք։
 • Վարկի մարման ուշացման դեպքում ամենաուշը մեկ օր հետո Ձեզ տեղեկացնելու են այդ մասին։
 • Դուք ցանկացած ժամանակ իրավունք ունեք վարկատուից պահանջել տեղեկատվություն վարկի մնացորդի վերաբերյալ։
 • Վարկառուից կարող եք պահանջել հատուցելու Վարկատուին վճարված գումարը, ինչպես նաև Վարկառուի փոխարեն պատասխանատվություն կրելու հետ կապված այլ վնասները։

Վարկ ստանալու համար ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը․

 • վարկ ստանալու դիմում-հայտ
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ և սոցիալական քարտը (ՀԾՀ)
 • երաշխավորողների անձը հաստատող փաստաթուղթը, սոցիալական քարտը(ՀԾՀ)  և դրանց պատճենները,
 • անհրաժեշտության դեպքում՝ վարկառուի եկամուտները հավաստող այլ փաստաթղթեր,
 • առկայության դեպքում՝ աշխատավարձի տեղեկանք,
 • ACRA վարկային բյուրոյին հարցման իրականացման համար լրացված համաձայնությունը՝ երաշխավորների համար:
r