Logo

Սպառողական վարկեր

ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող 18-70 տարեկան ֆիզիկական անձինք:
Վարկերը տրամադրվում են սպառողական նպատակներով:
 • 50,000 -2000,000 ՀՀ դրամ
 • Վարկերի տրամադրման ժամկետները սահմանված են 3-36 ամիս
 • Վարկերի տոկոսադրույքը կազմում է տարեկան 16-22% (ՀՀ դրամ)
 • Վարկի տրամադրման համար հաճախորդը վճարում է վարկի տրամադրման միանվագ վճար` համաձայն Ընկերությունում այդ պահին գործող սակագների (տես`Կազմակերպության կողմից սահմանված սակագները)
 • Վարկի տոկոսագումարը հաշվարկվում է վարկի ընթացիկ մնացորդի նկատմամբ
 • Որպես ապահովություն հանդես է գալիս ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց երաշխավորությունը
 • Վարկի և տոկոսագումարի վճարումը կատարվում է անուիտատային
 • Վարկը տրամադրվում է անկանխիկ եղանակով կամ բանկային չեկով
 • Վարկ տրամադրելու դրական որոշման և վարկի մերժման գործոններն են հաճախորդի վարկունակության գնահատումը և նրա վարկային պատմությունը` վարկի դիմելիս կամ ստանալիս վարկառուն պետք է չունենա ժամկետանց կամ խնդրահարույց պարտավորություններ:
 • Վարկառուի կողմից վերջին 6 ամսվա ընթացքում  վարկերի գծով վճարումների ուշացումների հանրագումարը պետք է  չգերազանցի 30 օրը։
 • Վարկառուի բոլոր վարկերի(ներառյալ այլ կազմակերպություններից ստացված) գծով ամսական վճարումների և եկամուտների առավելագույն հարաբերակցությունը սահմանվում է 60%:
 • Վարկառուի կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամկետին չվճարելու դեպքում հաճախորդի մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային բյուրոյում:
 • Վարկառուի կողմից պարտավորությունների չկատարման դեպքում պատասխանատվություն են կրում ինչպես տվյալ վարկառուն, անյպես էլ երաշխավորները իրենց գույքի և/կամ այլ միջոցների հաշվին
 • Վարկերի տրամադրման համար երաշխավորող անձանց քանակը որոշվում է հետևյալ կերպ.

Վարկերի տոկոսադրույքի հաշվարկը

Վարկերի տոկոսները հաշվարկվում են վարկի փաստացի մնացորդի նկատմամբ օրական կտրվածքով՝ տարին ընդունելով 365 օր: Վարկի անվանական տոկոսադրույքը մնում է անփոփոխ վարկի ողջ գործունեության ընթացքում:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`
որտեղ`
A վարկի գումարը (վարկատուի կողմից վարկառուին տրամադրված վարկի սկզբնական գումարը)
n վարկի մարմանն ուղղված վճարի թիվը
N վարկի մարմանն ուղղված վերջին վճարի թիվը
Kn վարկի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի գումարը
Dn վարկի տրամադրման օրից մինչև վարկի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի կատարման օրն ընկած ժամանակահատվածը` արտահայտված օրերի թվով
i տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը, որը կարող է հաշվարկվել, եթե հավասարման մյուս տվյալները հայտնի են վարկավորման պայմանագրից կամ այլ կերպ:Եթե բանկային տոկոսի (ՀՀ ԿԲ կողմից հաշվարկային բանկային տոկոսադրույք) կրկնակին ավելի պակաս է քան սահմանվածը տոկոսադրույքը, ապա առավելագույն տոկոսադրույքը սահմանվում է բանկայինի կրկնակի տոկոսը:

Վարկի տոկոսագումարների հաշվարկի օրինակ.
Վարկի տոկոսադրույքի հաշվարկի պարզ օրինակ է` (Վարկի գումար*տոկոսադրույք)/ ամիսների քանակ (կամ օրերի քանակ)

Այսպես` 2,000,000 ՀՀ դրամ 18% տարեկան տոկոսադրույքով 36 ամիս մարման ժամկետով վարկի դեպքում ամսեկան տոկոսների միջին վճարման չափը կազմի`

=(2,000,000*0.56*0.18*3+2,000,000)/36=72,355 ՀՀ դրամ  

Հարկ է նշել, որ ամսեկան տոկոսների փաստացի չափը կախված կլինի վարկի մարման ժամանակացուցից, բայց չի գերազանցի վերը ներկայացված միջին չափը:

Այլ վճարներ

 • Վարկի տրամադրման միանվագ վճար վարկի գումարի 3%-ի չափով, բայց ոչ պակաս 3,000 ՀՀդրամը։

Տույժեր

 • Վարկի տոկոսների և/կամ մայր գումարի մարումները ուշացնելու դեպքում սահմանվում է տուժանք ժամկետանց գումարի (վարկի ժամկետանց գումարի և վարկի ժամկետանց տոկոսագումարի) ուշացված յուրաքնաչյուր օրվա համար 0.1%-ի չափով:
 • Վաղաժամկետ մարման տույժ՝ վարկային պայմանագրի կնքման օրվանից ոչ ուշ, քան վեց ամսվա ընթացքում մարված գումարի 1%-ի չափով:

Ուշադրություն

Վարկառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Ընկերությունը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ձեռնարկում է համապատասխան միջոցառումներ վարկառուի և/կամ երաշխավորների գույքի և/կամ այլ միջոցների բռնագանձման և իրացման ուղղությամբ:

Վարկի հաստատման և տրամադրման ժամկետներ
Ընկերության կողմից վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացումը և դրա մասին վարկային հայտ ներկայացնողին տեղեկացնելն ու վարկը վարկառուին տրամադրումը կատարվում է առավելագույը 10 օրվա ընթացքում:

Վարկ ստանալու համար ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը․

 • վարկ ստանալու դիմում-հայտ
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ և սոցիալական քարտը (ՀԾՀ)
 • երաշխավորողների անձը հաստատող փաստաթուղթը, սոցիալական քարտը(ՀԾՀ)  և դրանց պատճենները,
 • անհրաժեշտության դեպքում՝ վարկառուի եկամուտները հավաստող այլ փաստաթղթեր,
 • առկայության դեպքում՝ աշխատավարձի տեղեկանք,
 • ACRA վարկային բյուրոյին հարցման իրականացման համար լրացված համաձայնությունը՝ երաշխավորների համար: