Logo

Բիզնես վարկեր

 • ՀՀ տարածքում գործող գյուղատնտեսական և դրա հետ առնչվող տնտեսություններ, ինչպես նաև գյուղ. մթերքի վերամշակմամբ զբաղվող կազմակերպություններ․
 • Զբաղվում են գյուղատնտեսական գործունեությամբ կամ ձեռներեցությամբ և ունեն աշխատանքային փորձ այդ ոլորտում
Արտադրության արդիականացում, երկարաժամկետ  կապիտալ  ներդրումներ  և  արտադրական գործընթացի կազմակերպում, hումքի  մթերման  և արտադրանքի  ու  ծառայությունների շուկայահանման ֆինանսավորում, ինչպես  նաև  շրջանառու  միջոցների  համալրում:

 • 300,000 – 120,000,000 ՀՀ դրամ կամ 500 – 150, 000 ԱՄՆ դոլար
 • Վարկերի տրամադրման ժամկետները սահմանված են 6-84ամիս
 • Վարկերի տոկոսադրույքը կազմում է տարեկան 12.5-20% (ՀՀ դրամ) կամ 10-16% (ԱՄՆ)
 • Վարկի տոկոսագումարը հաշվարկվում է վարկի մնացորդի նկատմամբ
 • Վարկի մարումներն իրականացվում են ճկուն ժամանակացույցով, սակայն  և վարկերի,  և տոկոսագումարների  վժարումները պետք է կատարվեն  ոչ պակաս քան 2 անգամ ՝ վարկի գործողության ժամանակահատվածի  յուրաքանչյուր  12 ամսվա ընթացքում
 • Որպես ապահովության (գրավի) տեսակ կարող է հանդես գալ շարժական և անշարժ գույք
 • Վարկ տրամադրելու դրական որոշման և վարկի մերժման գործոններն են հաճախորդի վարկունակության գնահատումը և նրա վարկային պատմությունը
 • Վարկառուի կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամկետին չվճարելու դեպքում հաճախորդի մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային բյուրոյում:
 • Վարկառուի կողմից պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին վարկային պարտավորությունները մարելու համար գրավը բավարար չլինելու պարագայում պարտավորությունների մարումը կարող է իրականացվել վարկառուի այլ գույքի և/կամ միջոցների հաշվին:

Վարկերի տոկոսադրույքի հաշվարկը
Վարկերի տոկոսները հաշվարկվում են վարկի փաստացի մնացորդի նկատմամբ օրական կտրվածքով` տարին ընդունելով 365 օր: Վարկի անվանական տոկոսադրույքը մնում է անփոփոխ վարկի ողջ գործունեության ընթացքում: Եթե բանկային տոկոսի (ՀՀ ԿԲ-ի կողմից հաշվարկային բանկային տոկոսադրույք) կրկնակին ավելի պակաս է, քան սահմանվածը տոկոսադրույքը, ապա առավելագույն տոկոսադրույքը սահմանվում է բանկայինի կրկնակի տոկոսը:

Վարկի տոկոսագումարների հաշվարկի օրինակ.
Վարկի տոկոսադրույքի հաշվարկի պարզ օրինակ է` (Վարկի գումար * տոկոսադրույք)/ ամիսների քանակ (կամ օրերի քանակ) Այսպես` 2,000,000 ՀՀ դրամ 16% տարեկան տոկոսադրույքով 18 ամիս մարման ժամկետով վարկի դեպքում ամսական տոկոսների միջին վճարման չափը կկազմի`2,000,000*0.16/18=17,778 ՀՀ դրամ: Հարկ է նշել, որ ամսական տոկոսների փաստացի չափը կախված կլինի վարկի մարման ժամանակացուցից, բայց չի գերազանցի վերը ներկայացված միջին չափը:

Այլ վճարներ

 • Վարկի տրամադրման հետ կապված վարկառուն կարող է կատարել հետևյալ ծախսերը`
 • Անշարժ գույքի գրավի դեպքում գրավի պայմանագրի նոտարական վավերացում`3,000 – 15,000 ՀՀ դրամ
 • Անշարժ գույքի գրավի դեպքում գրավի իրավունքի պետական գրանցում` 10,000 – 35,000 ՀՀ դրամ
 • Տրանսպորտային միջոցների գրավի իրավունքի պետական գրանցում` 3,000 ՀՀ դրամ
 • Վարկի տրամադրման միջնորդավճար՝ վարկի գումարի 0,5%, բայց ոչ ավելին քան 300,000 ՀՀդրամ:

Տույժեր

 • Վարկի տոկոսների և/կամ մայր գումարի մարումները ուշացնելու դեպքում սահմանվում է տուգանք ժամկետանց գումարի (վարկի ժամկետանց գումարի և վարկի ժամկետանց տոկոսագումարի) ուշացված յուրաքանչյուր օրվա համար 0.1%-ի չափով:
 • Վարկային պայմանագրի կնքման օրվանից ոչ ուշ, քան վեց ամսվա ընթացքում մարված գումարի 1%-ի չափով:

Գրավի առարկա կարող են հանդիսանալ
Ընկերության համար ընդունելի, շրջանառության մեջ գտնվող ցանկացած բաժանելի և անբաժանելի գույք, որի վրա ՀՀ օրենսդրությամբ թույլատրվում է տարածել բռնագանձում: Գրավի առարկա կարող են հանդիսանալ`

 • Անշարժ գույք (արտադրական տարածքներ, հողատարածքներ, շենքեր, շինություններ, սեփական տներ, բնակարաններ և այլ անշարժ գույք)
 • Ավտոտրանսպորտային միջոցներ
 • Մեխանիզմներ և սարքավորումներ
 • Ապրանքանյութական տարբեր արժեքներ
 • Արժեթղթեր
 • Այլ գույք

Վարկ հարաբերած գրավի  իրացվելի արժեք առավելագույն ցուցանիշը չի կարող գերազանցել 80%-ը: Գրավի առարկայի գնահատումը և/կամ ապահովագրումը մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից պարտադիր չէ:

Ուշադրություն
Վարկառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Ընկերությունը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ձեռնարկում է համապատասխան միջոցառումներ գրավի բռնագանձման և իրացման ուղղությամբ: Եթե գրավադրված գույքի իրացումից ստացված գումարը չի բավարարում Ընկերության պահանջները, ապա Ընկերությունը իրավունք ունի հատուցում ստանալ վարկառուի այլ գույքից և/կամ այլ միջոցներից:

Վարկի հաստատման և տրամադրման ժամկետներ

Ընկերության կողմից վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացումը և դրա մասին վարկային հայտ ներկայացնողին տեղեկացնելն ու վարկը վարկառուին տրամադրումը կատարվում է  30 օրվա ընթացքում:

Վարկ ստանալու համար ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը.

Իրավանաբական անձանց համար`

 • Վարկային հայտ/դիմում
 • Տնօրենի նշանակման մասին որոշում (հրամանից քաղվածք կամ հրամանի պատճեն): Եթե տնօրենը հանդես չի գալիս որպես գործարքի կամ ապա լիազորված անձի լիազորագիր տրված տնօրենի կամ այլ իրավասու մարմնի կողմից
 • Տնօրենի կամ լիազորված անձի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճեն
 • Պետ.ռեգիստրի գրանցման վկայական կից ներդիրով (պատճեն) և ՀՎՀՀ
 • Կանոնադրություն, հիմնադիր պայմանագիր (պատճեն)
 • ֆինանսական հաշվետվություններ վերջին ֆինանսկան տարվա և ընթացիկ տարվա վերջին եռամսյակի
 • տեղեկանքներ հարկային և կենսաթոշակային մարմիններից պարտքերի վերաբերյալ
 • հայտատուի իրավասու մարմնի որոշումը վարկ ստանալլու և դրա հետ դիմաց հայտատուի (կամ այլ անձանց) գույքը (իրավունքները) գրավ դնելու վերաբերյալ
 • գրավադրվող գույքի սեփականության վկայագրեր և սեփականության հիմքեր (պատճեն): Սարքավորումների գրավադրման դեպքում` նրանց անձնագրերը, ավտոմեքենայի գրավադրման դեպքում նրանց տեխ.անձնագրերը (պատճեն)
 • Անհրաժեշտության դեպքում կարող են պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր

Ֆիզիկական անձանց  համար`

 • վարկի հայտ-դիմում
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • գրավադրվող գույքի սեփականության վկայականներ և սեփականության հիմքեր (պատճեն)․ Սարքավորումների և ավտոմեքենայի գրավադրման  դեպքում` սեփականությունը հավաստող փաստաթղթեր,
 • եկամուտների մասին տեղեկություններ (աշխատավարձ կամ այլ եկամուտներ)
 • Անհրաժեշտության դեպքում կարող են պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր